فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز شب آرامی بود می روم در ایوان, تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟

شـب آرامـی بود

مـی روم در ایـوان، تا بپرسـم از خود

زنـدگــی یعنـی چه؟

این شعر زندگی را چه زیبا توصیف کرده است.

آمدن را...

        رفتن را...

ای کاش همان طور که می آییم همان طور هم برویم...

وقت رفتن به همان عریانی؛ که به هنگام ورود آمده ایم

 

ای کاش همه ما معنی زندگی، با هم بودن و لذت کنار هم بودن را بدانیم و فرصت ها را غنیمت شماریم که این فرصت ها مثل برگ های پاییز که فصل رفتن شان می شود به راحتی از ریشه زندگی جدا می شوند . کاش قدر فرصت ها را بدانیم و آن ها را به راحتی از دست ندهیم.  

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست

 

این عکس های زیبای پاییزی در آخرین روزهای زیبای پاییز تقدیم به کسانی که فرصت های زندگی را از دست نداده و بهترین بهره را از آن می برند... .

 • فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  فرصت زندگی مثل برگ‌های پاییز
 
بخش گردشگری تبیان

شعر از کیوان شاهبداغی

منبع : tebyan.net

منبع : بخش ایرانگردی آکاایران
برچسب :